Links

04.快速排序

一、 什么是快速排序

快速排序由C. A. R. Hoare在1962年提出。它的基本思想是:通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分,其中一部分的所有数据都比另外一部分的所有数据都要小,然后再按此方法对这两部分数据分别进行快速排序,整个排序过程可以递归进行,以此达到整个数据变成有序序列。

二、 核心流程

 1. 1.
  选取一个基准元素
 2. 2.
  以该元素为基准,将比该元素大的放到右侧,小的放在左侧,从而一趟排序就可以确定基准元素的位置
 3. 3.
  对左右两个分块重复上面的步骤(递归)
 4. 4.
  直到所有元素都是有序的

三、 流程图

来自:MOBIN
流程图

四、 方案一:辅助空间

func quickSort<T: Comparable>(_ arr: [T]) -> [T] {
guard let base = arr.first, arr.count > 1 else {
return arr
}
var left: [T] = []
var right: [T] = []
var result: [T] = []
for index in 1..<arr.count {
let value = arr[index]
if value < base {
left.append(value)
}
else {
right.append(value)
}
}
print("left = \(left) right = \(right) ")
result = quickSort(left)
result.append(base)
result.append(contentsOf: quickSort(right))
return result
}