Links

03.ViewBuilder参数10个限制

看看下面的代码,发现当ViewBuilder中超过10个元素的时候会报错,10个就没问题, 代码逻辑本身是没问题的 具体可以看下下面的文档,其实是将参数的个数做了限制
01
01
static func buildBlock<C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9>(C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9) -> TupleView<(C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9)>
不清楚苹果这样做的具体原因,但这样可以强迫咱们注意封装拆分。强行解释一波<_<